• Obsługa firm i klientów indywidualnych

O Kancelarii

 
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria udziela konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne, reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach, a także posiada bogatą praktykę w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Obsługa firm

 
Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta, zarówno w formie stałej obsługi (również w formie abonamentu), jak i doraźnej pomocy prawnej.

Klienci indywidualni

 
Przyjdź do nas ze swoim problemem, a zrobimy wszystko, by go rozwiązać. Lubimy wyzwania i trudne sprawy. Pomożemy rozpocząć własną działalność gospodarczą, załatwimy za Ciebie wszystkie formalności, związane np. z ubieganiem się o dofinansowanie. Napiszemy niezbędne pisma i pójdziemy w Twoim imieniu do sądu lub zastąpimy Cię przed innym organem, zapewniając pełen profesjonalizm oraz zachowując pełną poufność.

Anna Tomaka-Wójcik

radca prawny

Ekspert z ponad dziesięcioletnią praktyką, zdobytą podczas pracy w sektorach energetycznym, medycznym, budowlanym, infrastrukturalnym, telekomunikacyjnym i lotniczym. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania emisji akcji spółek, podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego oraz wnoszenia przedmiotu przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada również doświadczenie we współpracy ze spółką consultingową wspierającą klientów ubiegających się o dofinansowanie i realizujących projekty współfinansowane ze środków pomocowych, w tym ze środków z Unii Europejskiej m.in. w zakresie IT. Obsługuje klientów zarówno z sektora biznesowego jak i publicznego, takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, szpitale i urzędy, a także operatorzy lotniczy i kolejowi.
Anna Tomaka-Wójcik w kwietniu 2011 roku uzyskała uprawnienia zawodowe radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zakres usług:

Udzielanie porad

prawnych i konsultacje

Sporządzanie opinii prawnych

prowadzenie negocjacji

oraz postępowań polubownych

opracowywanie i opiniowanie

aktów prawnych, umów, porozumień, uchwał, regulaminów i zarządzeń

rejestracja i obsługa spółek handlowych

windykacja należności

sprawy wieczysto księgowe

umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym

szkolenia

Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

 • kompleksowe doradztwo z zakresu zamówień publicznych
 • obsługa postępowań o udzielenie zamówienia
 • występowanie przed KIO, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • przygotowywanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • prowadzenie kontroli poprawności prowadzonych postępowań
 • udział w pracach komisji przetargowych w charakterze eksperta
 • świadczenie pomocy prawnej w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (w tym doradzanie w zakresie dopuszczalności zmiany takiej umowy)

Prawo pracy

 • przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • mobbing
 • odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji
 • pomoc prawna w sprawach związanych z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy
 • sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych
 • zastępstwo procesowe pracodawców lub pracowników w sporach pracowniczych

Prawo cywilne

 • procesy o odszkodowanie
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o ustalenie istnienia stosunku prawnego
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy spadkowe
 • zmiana płci
 • sporządzanie treści umów cywilnoprawnych
 • pomoc prawna na etapie realizacji umowy, w tym w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów

Prawo administracyjne

 • wnioski o wszczęcie postępowania
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • zażalenia na postanowienia
 • skargi na decyzje organów administracyjnych

Prawo spółek

 • bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • sporządzanie projektów umów lub statutów spółek lub projektów zmian ww. dokumentów
 • pomoc prawna w procesie zakładania i rejestracji spółek handlowych
 • sporządzanie tzw. dokumentacji wewnątrzspółkowej (wewnętrznych regulaminów, zarządzeń)
 • due dilligence spółek prawa handlowego
 • pomoc prawna w zakresie łączenia, przekształcania i podziału spółek handlowych, a także w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją lub likwidacją istniejących podmiotów